Get Adobe Flash player

000picD

Name D

รับการประเมินคุณภาพภายใน

mtt067

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ใจ  จันทร์ฤกษ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพม. เขต 2 และนางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกันคุณภาพภายใน  ณ ห้องประชุมรัตนมงคลโมลี และห้องเกียรติยศ เวลา 13.00 น.

 

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline