Get Adobe Flash player

000picD

Name D

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

mtt064

 

วันที่ 6 มีนาคม 2560  งานแนะแนว  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางสาวพิมพ์ใจ  จันทร์ฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเลือกคณะและสาขาวิชา ที่ตนถนัดและสนใจ และสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนได้ ตั้งแต่เวลา  12.30-16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline