Get Adobe Flash player

000picD

Name D

รับการตรวจเยี่ยมติดตามประเมิน ระดับ SCQA รอบ 2

mtt062

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้ารับการตรวจเยี่ยมติดตาม และประเมิน ระดับ ScQA (School Quality Award) รอบที่ 2 ในส่วนของการรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2556-2558 จากสพฐ.  โดยมี ผอ. สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผอ.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินและผู้สังเกตการณ์จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เข้าร่วมรับการประเมินพร้อมนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมฉัฐฐีวัสส์ธาตุทอง

 

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline