Get Adobe Flash player

000

รองเปา

ข้อมูลน้กเรียน

ข้อมูลน้กเรียน

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 ระดับ  ชาย  หญิง  รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 145 134 279
 มัธยมศึกษาปีที่ 2  142  170 312
 มัธยมศึกษาปีที่ 3  122  138  260
 รวมทั้งหมด  409  442  851
    มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4  77  104  181
มัธยมศึกษาปีที่ 5  72  109  181
มัธยมศึกษาปีที่ 6  47  102  149
รวมทั้งหมด  196  315  511
รวมทั้งหมด  605  757  1362
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง