Get Adobe Flash player

000

รองเปา

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

    com

TEACHER62 476

นางสาวกชแก้ว    อาจารี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

กมล TEACHER62 493 TEACHER62 16 TEACHER62 297

นายกมล     กลมกล่อม

ครู คศ. 1

นางพรสุดา       คนตรง

ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร บุญชะนะ

ครู ผู้ช่วย

นางสาวสาวิณี      ทีวงศ์

ครูอัตราจ้าง

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง