Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

    social
    

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 1. นางสาวทิพวรรณ  เกตุศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)  วิทยานันท์  ก้าวกร  9. นายฉัตรเพชร  เทพารักษ์

นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ

ครู คศ. 2

นายวิทยานันท์  สิทธิสมบูรณ์

ครู คศ. 1   

นายก้าวกรณ์    สุขเสงี่ยมกุล

ครู คศ. 1


นายฉัตรเพชร เทพารักษ์

ครูผู้ช่วย

อัญชลี สังฆะมณี  ปนัดดา  วชิระ สุหัตถาพร 11. นายกัณณ์  พุ่มร่มไทร

นางสาวอัญชลี      สังฆะมณี

ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา      ดีแจ่ม

ครูผู้ช่วย

นายวชิระ       สุหัตถาพร

ครูผู้ช่วย

นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร

ครู ผู้ช่วย

  วไลพร  IMG 8521  
 

นางสาววิไลพร  สังวร

ครูผู้ช่วย 

นายยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง