Get Adobe Flash player

000pic D1

Name D

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

    social1. นางสาวทิพวรรณ  เกตุศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
    

นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 5. ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์  สุวรรณปาล  วิทยานันท์  ยีน  ก้าวกร

ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์    สุวรรณปาล

ครู คศ. 1

นายวิทยานันท์  สิทธิสมบูรณ์

ครู คศ. 1   

นางสาวชมชนก   เสริมพงศ์วิบูลย์

ครู คศ. 1

นายก้าวกรณ์    สุขเสงี่ยมกุล

ครู คศ. 1

 9. นายฉัตรเพชร  เทพารักษ์  IMG 8556  ปนัดดา
 วชิระ สุหัตถาพร

นายฉัตรเพชร เทพารักษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวลภัสรดา       แน่ประโคน

ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา      ดีแจ่ม

ครูผู้ช่วย

นายวชิระ       สุหัตถาพร

ครูผู้ช่วย

 อัญชลี สังฆะมณี  11. นายกัณณ์  พุ่มร่มไทร   IMG 8521 

นางสาวอัญชลี      สังฆะมณี

ครูผู้ช่วย

นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร

ครู ผู้ช่วย

 

นายยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี

ครูอัตราจ้าง

 

 

line office mttline