001

          ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ

     ๑. มีสันชาติไทย

     ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

     ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มลลาย

     ๔. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ๕. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณธกรรมการคุรุสภาออกให้

     ๖. ไม่เป็นผู้พิการมีร่างการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

     ๗. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 

     ๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

 Download เพิ่มเติม  คลิก    icon new