ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560

สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ

ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศผลการการจัดที่เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ให้นักเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน ที่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รายงานตัว วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.