กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

รายการ ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.4
รับสมัคร วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
สอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2563 วันที่ 7 มิถุนายน 2563
ประกาศผลสอบ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563
รายงานตัว / มอบตัว วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2563 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ กรณีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียนได้ตามความเหมาะสม

ผู้สมัครเรียนสามารถเข้าศึกษาขั้นตอนการสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ ที่ http://enroll.mtt.ac.th