ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับ มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562 เข้าสู่เว็บโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

นักเรียนสามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ได้ที่ http://www.bangkok2.org

หมายเหตุ งดรับสมัครนักเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร